Çevre Politikamız

VONOZ ENERJİ; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

Sorumluluk, amaç ve hedefler ile çevre performansının izlenmesini tanımlayan bir Çevre Yönetim Sistemi’ni etkin uygulamak,

 Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar kullanarak sürekli iyileştirmek,

 Faaliyetlerimizi ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile paydaşlarımızın beklentilerine uyumlu olarak sürdürmek,

 Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre bilincini artırmak başlıca sorumluluğumuzdur.


Bu kapsamda;

 Küresel kaynakları korumak; enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak,

 Kirliliği önlemek ve atıkları en aza indirmek,

 Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin tasarımından ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerini azaltmak hedefimizdir.

 Ofisimizdeki atıkları, kâğıt, naylon ve organik olarak ayıracağız.

 Saha çalışmalarımızda ortaya çıkan atıkları, saha yetkililerine teslim edecek, teslim edilmeyen atıkları kendi depomuza alıp, kategorilerine göre geri dönüşüme göndereceğiz.

Bu ilkeler; üretim, pazarlama, satış, ürün geliştirme ve yatırım süreçlerinde ve tedarikçi, müşteri ve diğer paydaşlarımızla ilişkilerimizde rehberimiz olacaktır.

Kuruluşumuz paydaşları olarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, hissedarlar, resmi kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır. Sistem tasarımında; müşterilerin tatmini, çalışanların (geçici faaliyetler ve taşeron çalışanları dâhil) sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları el kitabı; portal, web sayfası, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgili paydaşlara duyurulur.

VONOZ ENERJİ, şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Genel Müdürün yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikâyetler, talepler Genel Müdürün bilgisi dâhilinde kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.

©2015 - Vonoz Enerji Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM